Kdo znečištění způsobil, musí je odstranit

Nezodpovědný řidič dostane pokutu až dva tisíce.

V minulých dnech se na vedení dopravního inspektorátu obrátilo několik zástupců obcí na Kladensku s problémem znečistění komunikací v katastru jejich obcí.

Dopravní policisté proto v těchto dnech vyrazili do výše zmiňovaných lokalit a provádějí kontroly týkající se dané problematiky. V jejich hledáčku jsou především šoféři nákladních a zemědělských vozidel.

Co jim v případě zjištění porušení zákona hrozí? Pokuta, či případné oznámení správnímu orgánu.

Znečistění vozovky je přestupkem proti ustanovení § 23 zákona o silničním provozu.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, hovoří jasně.

§ 23

Vjíždění na pozemní komunikaci

(3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Další ustanovení o znečištění vozovky a jeho odstranění uvádí i další právní norma:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

§ 28

(1) Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

(2) Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu podle zvláštního předpisu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu; může se též s vlastníkem nebo správcem pozemní komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám.

(3) Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

nprap. Michaela Nováková

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments